За родители

Документи

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния дворец на децата Обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.


изтегли...

Предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 г.


изтегли...

НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците


изтегли...

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти


изтегли...

Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование


изтегли...

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.