За родители

Документи

Програма на национално съвещание на директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) по ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 1, 2, АЛ. 3 И 4 от закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 15 – 18 ноември 2022 г., гр. Стара Загора


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2022 година на НДД


изтегли...

Утвърден със заповед на министъра Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година.


изтегли...

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ на Министерство на образованието и науката. Програмата се администрира от Национален дворец на децата. Списъци с одобрени училища от модул 1 - Изкуства


изтегли...

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ на Министерство на образованието и науката. Програмата се администрира от Национален дворец на децата. Списъци с одобрени училища от модул 2 - Спорт


изтегли...

Заповед № РД-06-224/04.08.2022


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.